Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym

O blogu

Prawidłowe funkcjonowanie europejskiego rynku wewnętrznego zakłada prowadzenie niezakłóconej współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami mającymi siedziby lub miejsce zamieszkania w różnych państwach członkowskich.

Jednym z czynników wpływających na decyzje przedsiębiorców o prowadzeniu wskazanej współpracy jest możliwość uzyskania tytułu prawnego pozwalającego na efektywną i sprawną egzekucję należności do stosunku do nierzetelnego kontrahenta.

Jak wskazują źródła – niemal 40% europejskich przedsiębiorców była by o wiele bardziej zainteresowana zaangażowaniem się w transgraniczne kontakty handlowe, gdyby tytuł prawny uzyskany w jednym państwie członkowskim mógł być wykonywany w innym państwie członkowskim bez konieczności wszczynania jakichkolwiek, dodatkowych postępowań .

Rozwój europejskiego prawa procesowego cywilnego wskazuje, iż pełne osiągnięcie wyżej wskazanego celu jest coraz bliższe.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne stanowią podstawę przeprowadzenia szybkiego i uproszczonego postępowania zmierzającego do uzyskania orzeczenia w stosunku do zagranicznego partnera handlowego oraz jego sprawną windykację. Ograniczeniu ulegają także koszty prowadzenia postępowania. W efekcie, przedsiębiorca uzyskuje tytuł umożliwiający prowadzenie egzekucji na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Co więcej – dochodzenie wierzytelności w stosunku do zagranicznych partnerów handlowych nie musi wiązać się – jak często się wydaje, z koniecznością wszczynania postępowania sądowego przed sądem państwa obcego. Możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w stosunku do kontrahentów zagranicznych przed sądem polskim można zabezpieczyć już na etapie zawierania umowy.

Transgraniczne.pl ma na celu zaprezentowanie konkretnych narzędzi procesowych jakimi dysponuje polski przedsiębiorca w celu dochodzenia przysługujących mu roszczeń w stosunku do dłużnika mającego miejsce zamieszkania bądź siedzibę za granicą.