Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

 • Chcę pozwać dłużnika zagranicznego
 • Chcę dowiedzieć się czy mogę pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
 • Chcę wiedzieć czy w mojej firmie stosujemy właściwe rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej
 • Chcę zoptymalizować rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej funkcjonujące w mojej firmie
 • Chcę wiedzieć czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym gwarantuje mi możliwość dochodzenia należności przed sądem polskim
 • Chcę wiedzieć czy w mojej sytuacji muszę wystąpić na drogę postępowania sądowego za granicą
 • Chcę zlikwidować szkodę z OC w związku z wypadkiem komunikacyjnym za granicą
 • Posiadam wyrok wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego i chcę go wykonać za granicą
 • Doręczono mi europejski nakaz zapłaty
 • Zostałem pozwany przez kontrahenta zagranicznego

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE „WWW.TRANSGRANICZNE.PL”

I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.transgraniczne.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).
2. Właścicielem Serwisu jest Joanna Lubecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Joanna Lubecka, ul. Nowowiejskiego 53/2, 61-734 Poznań, NIP: 9730944907, REGON: 361926060, adres e-mail: kancelaria@lubecka.law (zwana dalej: ,,Kancelarią’’).

II.
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem ogólnego formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie Serwisu oznaczonej jako ,,Kontakt’’ (zwanego dalej: „Formularzem ogólnym’’) oraz formularza kontaktowego znajdującego się na stronie głównej Serwisu (zwanego dalej: ,,Formularzem sprawy’’), zwanych dalej łącznie: ,,Formularzami’’.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza jest Kancelaria.
3. Do dnia 25 maja 2018 roku, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: „UODO”), a po dniu 25 maja 2018 roku, tj. z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO. Wszelkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności odnoszące się do RODO znajdują zastosowanie po dniu 25 maja 2018 roku.
4. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
8. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO oraz art. 4 pkt 9 RODO.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
10. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III.
FORMULARZE

1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza ogólnego lub/i Formularza sprawy wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu e-mail.
2. W szczegółowej części Formularza ogólnego Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
3. W Formularzu sprawy zawarte są pytania do Użytkownika dotyczące przysługującego mu roszczenia względem podmiotu zagranicznego. Pytania zostały sformułowane w sposób zapewniający anonimizację przekazywanych danych.
4. Wypełnienie Formularza sprawy ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza sprawy jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza sprawy nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Kancelarią.
5. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w Formularzach wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV.
PLIKI COOKIES

1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”).
2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.
3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
b. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
c. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
d. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
7. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
a. Google Analytics,
b. Facebook,
c. LinkedIn,
d. Twitter.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
9. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
a. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
b. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
11. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

V.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.