Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

  • Potrzebuję umowy B2B z kontrahentem zagranicznym
  • Chcę sformalizować współpracę z firmą zagraniczną i nie wiem jak to zrobić
  • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
  • Kontrahent zagraniczny przedstawił mi umowę do podpisu i chcę zlecić jej analizę
  • Chcę ułożyć relację handlową z kontrahentem zagranicznym w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

Incoterms – co to takiego?

5 listopada 2018 roku, Joanna Lubecka

Czym są Incoterms?

Reguły Incoterms (czyli: International Commercial Terms) to reguły handlowe opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu w 1936 roku. Incoterms są uznane przez Komisję ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) jako międzynarodowy standard interpretacji reguł handlowych.

,,Od stworzenia przez MIH w 1936 roku reguł Incoterms, ten uznawany na całym świecie standard kontraktowy jest regularnie aktualizowany, aby dotrzymywać kroku rozwojowi międzynarodowego handlu.’’ (Rajat Gupta, Przewodniczący Międzynarodowej Izby Handlowej, Incoterms 2010 by the International Chamber od Commerce (ICC) – Reguły MIJ do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych, Warszawa 2010).

Incoterms to uniwersalne reguły dotyczące rozdziału części obowiązków stron transakcji handlowej, takich jak przewóz towaru, jego ubezpieczenie i związane z tym koszty. Reguły te nie zastępują umowy sprzedaży, nie zawierają bowiem wszystkich, istotnych dla niej postanowień, jednak pozwalają na częściowe jej uproszczenie i uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych.

Wśród reguł Incoterms znajdują się te właściwe dla wszystkich form transportu lub tylko dla transportu morskiego czy wodnego śródlądowego.

Jaki był cel wprowadzenia tych reguł?

Chodziło o wprowadzenie jednolitych reguł dotyczących sprzedaży i dostawy towarów. Reguły Incoterms ujednolicają sposób interpretacji praw i obowiązków stron umowy. Ich najistotniejszy walor praktyczny polega na uniknięciu ryzyka związanego z nieporozumieniami co do interpretacji określonych postanowień.

Incoterms można stosować zarówno w handlu międzynarodowym, zarówno unijnym, jak i wykraczającym poza obszar Unii Europejskiej, a także w handlu krajowym. Tradycyjnie reguły te są najczęściej stosowane w międzynarodowych umowach sprzedaży.

Czy stosowanie reguł Incoterms jest obowiązkowe?

Nie, strony kontaktu mogą, ale nie muszą odwoływać się do wskazanych reguł. Powołanie się na reguły Incoterms może jednak w wielu przypadkach okazać się celowe z uwagi na możliwość klarownego i prostego określenia reguł podziału odpowiedzialności i ryzyka związanego z dokonywaną transakcją. Będą one szczególnie pomocne w przypadku, gdy Strony nie zawierają obszernej umowy w formie pisemnej, szczegółowo określającej ich obowiązki, lecz ograniczą się do wymiany i akceptacji warunków współpracy.

Jakie reguły Incoterms obowiązują aktualnie?

Aktualnie obowiązującym wydaniem Incoterms są te z 2010 r., które zastąpiły reguły handlowe z 2000 r.

Ile ich jest?

Aktualnie obowiązujące Incoterms 2010 posługują się 11 regułami, w miejsce poprzednio obowiązujących 13 na gruncie Incoterms 2000.


Co regulują reguły Incoterms?

Określają podział obowiązków związanych z dostawą towarów, podziałem ryzyka przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru w trakcie transportu, a także kosztami związanymi z transportem, opłatami celnymi, zobowiązaniami eksportowymi i importowymi.

Jakie reguły wchodzą w skład Incoterms 2010?

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

EXW – EX WORKS (z zakładu)

FCA – FREE CARRIER (dostarczony do przewoźnika)

CPT – CARRIAGE PAID TO (przewóz opłacony do)

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (przewóz i ubezpieczenie opłacone do)

DAT – DELIVERED AT TERMINAL (dostarczony do terminalu)

DAP – DELIVERED AT PLACE
(dostarczony do miejsca)

DDP – DELIVERED DUTY PAID
(dostarczony cło opłacone)

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego:

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (dostarczony wzdłuż burty statku)

FOB – FREE ON BOARD (dostarczony na statek)

CFR – COST AND FREIGHT (koszt i fracht)

CIF – COST INSURANCE FREIGHT (koszt ubezpieczenie fracht)

Czy reguły Incoterms można modyfikować?

Tak, reguły Incoterms nie wyłączają możliwości ich modyfikacji przez strony transakcji, jednak należy pamiętać, iż dokonując tego rodzaju zmian konieczne jest bardzo precyzyjne ich oznaczenie, tak, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych.

Joanna Lubecka