Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

  • Potrzebuję umowy B2B z kontrahentem zagranicznym
  • Chcę sformalizować współpracę z firmą zagraniczną i nie wiem jak to zrobić
  • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
  • Kontrahent zagraniczny przedstawił mi umowę do podpisu i chcę zlecić jej analizę
  • Chcę ułożyć relację handlową z kontrahentem zagranicznym w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

28 maja 2016 roku Joanna Lubecka

Doręczono Ci europejski nakaz zapłaty i zastanawiasz się jakie kroki powinieneś podjąć celem skutecznego kwestionowania roszczenia? Wraz z doręczeniem europejskiego nakazu zapłaty rozpoczyna swój bieg termin do jego zaskarżenia w drodze sprzeciwu. Termin ten wynosi 30 dni. Brak zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty w przepisanym terminie będzie skutkował stwierdzeniem jego wykonalności przez sąd państwa członkowskiego wydania przy użyciu odpowiedniego formularza. Wykonalny europejski nakaz zapłaty sąd przesyła powodowi. Nakaz ten jest  uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia […]

25 maja 2016 roku Joanna Lubecka

Wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Bruksela I bis doszło do wprowadzenia powszechnego modelu automatycznej wykonalności orzeczeń w Unii Europejskiej. Na czym ta automatyczna wykonalność polega? Orzeczenia wydane w postępowaniach sądowych wszczętych po dniu 10 stycznia 2015 roku i wykonalnych w państwie pochodzenia, stają się wykonalne w każdym innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania ich wykonalności. Do orzeczeń uzyskanych w postępowaniach wszczętych przed wyżej wskazaną datą w dalszym ciągu stosujemy przepisy rozporządzenia Bruksela I, co powoduje konieczność odwołania się do procedury udzielenia exequatur. Mimo, iż rozporządzenie […]

28 października 2014 roku Joanna Lubecka

Spółka X sp. z o.o. z siedzibą w Polsce uzyskała orzeczenie sądu polskiego zasądzające na jej rzecz należność przysługującą jej względem Spółki Y GmbH z siedzibą w Niemczech. Dłużnik odwołał się od wyroku Sądu I Instancji, jednak jego apelacja została oddalona przez Sąd II Instancji. Po uprawomocnieniu się wyroku, Spółka Y GmbH nie uiściła dobrowolnie zasądzonej należności. Wierzyciel chce wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego, zastanawia się jednak czy w związku z uzyskanym orzeczeniem Spółka X sp. z o.o. może zwrócić się bezpośrednio do właściwego komornika […]

28 października 2014 roku Joanna Lubecka

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, stosowane od roku 2009 roku, to narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom i konsumentom sprawną windykację należności w sporach transgranicznych. Na tle pozostałych aktów prawnych regulujących dochodzenie roszczeń pomiędzy podmiotami mającymi miejsce zamieszkania bądź siedzibę w różnych państwach członkowskich, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń pod wieloma względami może być uznane za najbardziej atrakcyjne. O ile zatem wstępna ocena przysługującego roszczenia na to pozwala, wybór drogi prawnej oferowanej wskazanym aktem prawnym należy uznać za rozwiązanie rekomendowane. Dzieje się tak z kilku przyczyn, […]